فرق بین افت ظرفیت چیدمان صندلی تالار میز مستطیل و میز گرد

می 18, 2020
تالار ظرفیت برای هر نفر چند متر جا میخواهد،تفاوت ظرفیت میزگرد با مستطیل چیدمان صندلی تالار در تالار به ازای هر چند متر برای یک نفر […]
می 18, 2020
تالار ظرفیت برای هر نفر چند متر جا میخواهد،تفاوت ظرفیت میزگرد با مستطیل چیدمان صندلی تالار در تالار به ازای هر چند متر برای یک نفر […]